ให้อํานาจอนุชน ไม่ใช่ ให้ความบันเทิงพวกเขา!

บทที่ 6: เปลี่ยนวิธีคิด #1 - อนุชนเป็นผู้นําวันนี้, ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้

เวลาอ่าน 3 นาที

ปัญหากับพันธกิจอนุชนส่วนมาก คือ พวกเขาสร้างมาด้วยการให้ความ บันเทิง
ศิษยาภิบาลอนุชนส่วนมากรู้สึกว่าเขาจําาเป็นต้องเป็นตัวตลก มนุษย์กิน ไฟ และนักเล่นกล
ทําาทุกอย่างไปพร้อมกันในคน ๆ เดียว จงให้อําานาจอนุชนไม่ใช่ ให้ความบันเทิงพวกเขา!

จงให้อํานาจ อนุชนไม่ใช่ ให้ความบันเทิงพวกเขา!

นี่เป็นข่าวดีของศิษยาภิบาลที่ไม่สามารถจะเป็นจิมมี่ ฟาลลอน หรือเจมส์ กอร์ดอน (พิธีกรทอล์คโชว์สายฮาของอเมริกา - ผู้แปล) อย่าเข้าใจฉันผิด เกม Xbox บาสเก็ตบอล เกมต่าง ๆ – ทุกอย่างมีที่ทางของมัน

สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรผิด ที่จริงเราจําเป็นต้องใช้เพื่อดึงดูดเพื่อนใหม่ที่ยัง ไม่ใช่คริสเตียน แต่เราไม่อาจสร้างพันธกิจอนุชนบนความบันเทิงอย่างเดียว ให้อํานาจอนุชนของคุณ ไม่ใช่ให้ความบันเทิงพวกเขา

ในการประชุมของเรา พระวจนะไม่เคยถูกลดคุณค่าลง ถ้อยคําาได้รับ การปรับแต่งให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แต่ไม่เคยเจือจางลง

ฉันบอกกับผู้นําาอนุชนของเราเสมอ :
ถ้าคุณทําาเหมือนอนุชนเป็นเด็ก คุณจะได้ทารก
ถ้าคุณนําาอนุชน คุณจะได้ผู้นําา!
อย่าแค่รักพวกเขา ฝึก พวกเขา นําา พวกเขา แนะนําา พวกเขา ให้นิมิตของพระเจ้ากับพวกเขา และฝึกพวกเขาเพื่อทําาให้นิมิตนั้นเป็นจริง

ถ้าคุณทําาเหมือนอนุชนเป็นเด็ก คุณจะได้ทารก
ถ้าคุณนําอนุชน คุณก็จะได้ผู้นํา

ดังนั้นหากคุณมาเยี่ยมคริสตจักร Heart of God คุณจะเห็นอนุชนเป็น คนดําาเนินการประชุมนมัสการสําาหรับอนุชน พวกเขาถูกอบรมให้เป็นผู้นําา พวก เขาถูกฝึกให้จัดการกับการดําาเนินการเรื่องการนมัสการ - จอภาพ กล้อง ระบบ แสง เสียง ดนตรี

คุณอาจเห็นช่างภาพอายุเก้าขวบซอกแซกไปทั่วที่ประชุม แอบจับภาพ ช่วงต่าง ๆ ในการประชุม คุณจะเห็นผู้นําาอายุ 16 ปี นําาอธิษฐานอย่างกล้าหาญ เผื่อศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ ที่จะมีการเจิมเดียวกันในการเข้าถึงอนุชน ในช่วง ‘สุดสัปดาห์กองกําาลังเสริม Reinforcements Weekend’ เราเพิ่มเดิมพัน ตลอด การประชุมในทุกแผนกถูกจัดการโดยเด็กอายุ 16 กับพวกที่เด็กกว่า!

เมื่อช่วงวิกฤติ COVID-19 ระบาด คริสตจักรก็เปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ เราไม่ได้เสียแรงเหวี่ยงไป อนุชนโดดเข้าสู่ออนไลน์ด้วยความปราดเปรียว เพราะ ตั้งแต่วันแรก มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนและการเสริมอําานาจมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อ COVID-19 มา อนุชนไม่ได้แค่นั่งรอรับความบันเทิงจากโปรแกรม ออนไลน์ของคริสตจักร พวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความบันเทิง! แต่พวกเขา กลับโดดเข้าร่วมเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าติดตามเพื่อการนมัสการออนไลน์ของ เรา อย่างกับอยู่ในความฝันที่เฝ้าดูพวกเขาเข้าสู่กระแสดิจิทัล! ระหว่างช่วง COVID-19 อนุชนใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และการเสริมสร้าง ไม่ใช่เพื่อความบันเทิง!

แต่น่าเศร้า เราอยู่ในโลกที่มีแนวคิดแบบบริโภคนิยม ในยุคสุดท้าย จะมี แนวคิดแบบบริโภคนิยม

2 ทิโมธี 3:1-5
แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบ ดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชัง ความดี ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารัก พระเจ้า ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก แต่ปฏิเสธ ฤทธิ์เดชของทางนั้น จงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น!

คนจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง พวกเขาจะดําาเนินชีวิตเพื่อความพึงใจ และ ความเพลิดเพลิน บางครั้งคริสเตียนจะมีความคิดแบบบริโภคนิยมด้วยเช่นกัน

แตค่ วามเชอ่ื ครสิ เตยี นไมใ่ ชศ่ าสนาแบบบรโิ ภคนยิ ม แตเ่ ปน็ ผสู้ รา้ งความเชอ่ื !
คริสตจักรไม่ใช่ศูนย์รวมความบันเทิง แต่เป็นศูนย์ฝึกอบรม
คริสตจักรไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า แต่เป็นศูนย์กลางแห่งการให้
คริสตจักรไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็ก แต่เป็นโรงยิม
คริสตจักรตั้งอยู่ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาของคุณ แต่เพื่อช่วยให้คุณเติบโตเพื่อเป็นผู้แก้ปัญหา

จําไว้ว่า: อนุชนที่ถูกให้อําานาจ จะกลายเป็นผู้สร้าง อนุชนที่ถูกให้ความ บันเทิงจะกลายเป็นผู้บริโภค วันนี้จงให้อําานาจ อย่าให้ความบันเทิงอนุชน!

อนุชนที่ถูกให้อํานาจ จะกลายเป็นผู้สร้าง
อนุชนที่ถูกให้ความบันเทิง จะกลายเป็นผู้บริโภค

คำพูดที่แชร์ได้