เป็นพวกเดียวกัน → เชื่อ → เปลี่ยนแปลงกลับใจใหม่

บทที่ 9: เปลี่ยนวิธีคิด #3 - คริสตจักรที่เป็นบ้านจริง ๆ ไม่ใช่แค่ตัวอาคาร

เวลาอ่าน 3 นาที

นี่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดอย่างที่สามซึ่งจําาเป็นต้องมี หากคุณอยากเข้าถึงคน รุ่นนี้ แบบดั้งเดิม สําาหรับคนที่จะมาร่วมคริสตจักร เขาหรือเธอจะผ่านลําาดับต่อไปนี้:

เชื่อ → เปลี่ยนแปลงกลับใจใหม่ → เป็นพวกเดียวกัน
Believe → Become→ Belong

เขาต้องเชื่อ (Believe) ก่อน จากนั้นกลายมาเป็น (Become) คริสเตียน ขอให้ผมเติมคําาที่ขึ้นต้นด้วย “B” อีกคําานะครับ ทําตัวดี (Behave) เราคาดหวังให้ อนุชนทําาตัวดี ๆ ตามมาตรฐาน และความคาดหวังของเรา และเมื่อเราพอใจ จาก นั้นเราก็ขยายการสามัคคีธรรมของเรา และเสนอให้เขาเป็นสมาชิกคริสตจักร นี่ เหมือนกับเขาอยู่ในช่วงการคุมประพฤติจนกว่าจะได้รับการอนุมัติในท้ายที่สุด ถึง ตอนนั้นเราจึงเปิดแวดวงของเราให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง (Belong)

กี่ครั้งแล้วที่เราเห็นพ่อแม่คริสเตียนเตือนลูกที่ยังไม่เสียคนของพวกเขา ไม่ให้ ไปสุงสิงกับเพื่อนที่สุบบุหรี่ และดูอันธพาล? หรือเด็กคริสเตียนผู้เคร่งศาสนา ส่งสายตาให้กับเด็กใหม่ที่ยังดูไม่เป็นส่วนหนึ่ง หรือพูดจาภาษาคริสเตียน
“โอ... แต่เราแค่พยายามจะปกป้องอนุชนผู้บริสุทธิ์ของคริสตจักรจากความ เสื่อมทรามทางโลก”
“หรือแย่กว่านั้น... คนอาจเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของเรา และจะ ทําาให้คริสตจักรของเราเสียชื่อ”
และนั่นเป็นเหตุผลที่ คริสตจักรแบบนั้นมีเด็กเหลือแค่ห้าคนในกลุ่มอนุชน นี่จะไม่ได้ผลกับกลุ่มคนรุ่นเยาว์
อนุชนอยากจะรู้ และรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งก่อน จากนั้นพวกเขาค่อย
ตัดสินใจว่า จะเชื่อ และกลายเป็นคริสเตียนไหม ลําาดับควรเรียงตามนี้:

เป็นพวกเดียวกัน → เชื่อ → เปลี่ยนแปลงกลับใจใหม่
Belong → Believe → Become

ใน HOGC หลังจากที่อนุชนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งพวกเขามีแนวโน้ม ว่าจะเดินก้าวต่อไปสู่ความเชื่อ ในกรณีที่คุณไม่เคยสังเกต เด็ก ๆ ไม่ค่อยสนใจ ศาสนศาสตร์ครับ พวกเขาไม่ได้สนใจว่า คริสตจักรของคุณสอนเรื่องการถูกรับขึ้น ไปก่อนการทุกข์ยากลําาบากครั้งใหญ่ หรือท่องหลักข้อเชื่อไนซีนกลับหลังได้ เมื่อ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งแล้ว พวกเขาพบว่า มันง่ายกว่าที่จะเชื่อพระคริสต์

นี่เป็นสิ่งที่เราพบใน HOGC เมื่ออนุชน เป็นส่วนหนึ่ง และ เชื่อ แทบจะเป็น ธรรมชาติที่พวกเขาจะกลายมาเป็น และทําาตัวดี ๆ จากนั้นเราแทบไม่ต้องบอกพวก เขาเลยว่า ต้องทําานี่ หรือหยุดทําานั่น

เดี๋ยวก่อน... ฟังคุ้น ๆ เหมือนในพระคัมภีร์ไหมครับ?
มัทธิวคนเก็บภาษี “กลายมาเป็น”มัทธิวสาวกได้ยังไง?
ในมัทธิว 9 พระเยซูทําาให้มัทธิวรู้สึกว่าเขา เป็นส่วนหนึ่ง...เชิญเขาให้ตาม
มา... ไปที่บ้านของเขา และใช้เวลากับเขา และพวกเพื่อน ๆ ที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ ใน มัทธิว 10 พระคัมภีร์ประกาศรายชื่อของเหล่าสาวก และทายซิว่า ใครอยู่ในรายชื่อ ระดับตําานานนั้น? สังเกตเห็นลําาดับไหมครับ? เป็นส่วนหนึ่งก่อน จากนั้นก็ทําตัว เหมือนคริสเตียน และกลายมาเป็นสาวก

อย่าเข้าใจผมผิด ความเชื่อ และการทําาตัวดี ๆ และการกลายมาเป็นนั้น ล้วนสําาคัญมาก แต่บางทีเราเรียงลําาดับผิดไป เมื่อเรียงลําาดับผิดไป ผู้คนรู้สึกว่า ถูก ตัดสิน เมื่อเราทําาให้ผู้คนรู้สึกว่า ถ้าคุณทําาตัวดี ๆ คุณก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ พวกเขารู้สึกว่าถูกเลือกปฎิบัติ แต่เมื่อเรียงลําาดับถูกต้อง มัทธิวเปลี่ยนแปลง กลายเป็นสาวกที่ยิ่งใหญ่ ศักเคียสกลายเป็นผู้ให้ที่ใจกว้างขวาง และผู้หญิงที่บ่อน้ําา ก็กลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่

ดงั นน้ั เมอ่ื เรามอี นชุ นมาทค่ี รสิ ตจกั รเปน็ ประจาํา ตลอดทง้ั ปี กอ่ นทพ่ี วกเขาจะ เชอ่ื และกลายมาเปน็ ครสิ เตยี น เปน็ ภาพทไ่ี มค่ นุ้ ตา อนชุ นทห่ี ายใจเปน็ กลน่ิ บหุ ร่ี เดก็ ผ้ชู ายท่พี ูดจาหยาบคาย และเด็กผ้หู ญิงท่โี ชว์ร่องอกมาท่ี HOGC เป็นประจาํา (น่นั เปน็ เหตผุ ลทเ่ี ราเปดิ แอรเ์ ยน็ เฉยี บ โดยหวงั วา่ เดก็ ผหู้ ญงิ จะสวมเสอ้ื ผา้ มากชน้ิ ขน้ึ 😬) เรายังมีอนุชนที่เก็บตัวสุด ๆ และไม่ยอมข้องแวะใด ๆ และคุณอาจคิดว่า พวกเขาไม่สนใจ แต่พวกเขาก็ยังคงกลับมาสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า

พวกกี๊ก (geek แฟนพันธุ์แท้) พวกก็อธ (goth คนที่ชอบเรื่องลึกลับ หรือ แนววิญญาณ) พวกนักเลง (gangster) พวกไฮป์บีสต์ (hypebeast คนที่หลงใหล ในวัฒนธรรม) เด็กแนว หรือฮิปสเตอร์ (hipster คนที่ไม่ไหลไปตามกระแสใด ๆ มี รสนิยมที่แตกต่าง ) – พวกเขาล้วนเข้ามาเพราะว่าพวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ทําาให้ ผมนึกถึงลูกทีมแบบจับฉ่ายของดาวิด บรรดาคนอับโชคทั้งหลายที่มารวมตัวกัน – คนขี้แพ้ คนเร่ร่อน และพวกไม่เข้ากับใครเลย ดาวิดกลายเป็นผู้นําาของพวกเขา (1 ซามูเอล 22:2, ฉบับ MSG)

แล้วมันก็เริ่มเกิดขึ้น หลายสัปดาห์ และหลายเดือนต่อมา พวกเขาเริ่มต้น ให้ใจ และดําาเนินชีวิตเพื่อพระเยซู เมื่อคุณมาเยี่ยม HOGC คุณจะเห็น 40–50 มือ ที่ยกขึ้น ตอบสนองต่อการเรียกรับเชื่อในแต่ละการประชุม อย่าเข้าใจผิดไปครับ คนส่วนมากไม่ได้มาคริสตจักรเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สอง หลายคนเคยเข้าร่วมอยู่ หลายเดือน และในวันนั้น ในที่สุดพวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ก้าวสําาคัญต่อไป

สําาหรับศิษยาภิบาล นักเทศน์ และผู้นําาทุกท่านที่กําาลังอ่านอยู่ – การเปลี่ยน กรอบความคิดนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับ ทําาให้เราโล่งใจจากความกดดันของการ “ทําาให้พวกเขาได้รับความรอด” ในการมาครั้งแรก คุณไม่ต้องนับถอยหลัง 40 นาที เพื่อ “ปิดการขาย” ในทันที ตอนนี้เป้าหมายแรกเริ่มของคุณ คือ แค่ทําาให้อนุชนรู้สึก ว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้พวกเขาจะยังคงกลับมาอีกเรื่อย ๆ

คำพูดที่แชร์ได้